Про Академію

Створення Академії мистецтв України за Указом Президента України від 14.12.1996 р. №1209 стало видатною подією мистецького й наукового життя нашої держави. Беручи до уваги фахові здобутки Академії, Указом Президента України від 18.02.2010 р. №191, установі було надано статус національної. Наріжним каменем подальшого розвитку НАМ України як галузевої академії наук стала багатовікова славетна історія розвитку духовної культури України, зокрема, вплив на цей процес діяльності широковідомих в Європі Києво-Могилянської, Острозької академій, а згодом – Української академії мистецтва, заснованої 18 грудня 1917 р.

Діяльність Академії є продовженням славетних традицій українського народу в царині мистецтва, мистецької науки й освіти, реалізацією найвищих суспільних культурних потреб і прагнень. Подальша успішна робота Академії як самоврядної наукової організації в галузі культури і мистецтв, заснованої на державній власності, має непересічне значення для розвитку кращих традицій минулого й сучасності, здійснення фундаментальних мистецтвознавчих та культурологічних досліджень з історії і теорії образотворчого, музичного, театрального та декоративно-прикладного мистецтва, кіномистецтва, архітектури й дизайну. В структурі Академії під час заснування було сформовано п’ять відділень, а науково-творчий склад налічував 60 осіб – 25 дійсних членів Академії (академіків) і 35 членів-кореспондентів. Відповідно до Указу Президента, понад вказану чисельність було обрано дійсними членами (академіками) 7 колишніх членів Академії мистецтв СРСР. Сьогодні кількість членів Академії зросла до 122 (54 дійсних членів (академіків) та 68 членів-кореспондентів).

Згідно статутних положень НАМ України, основними напрямами її діяльності є: проведення фундаментальних та прикладних науково-теоретичних досліджень з питань художньої творчості, історії і теорії українського мистецтва, художньої критики, мистецької освіти та естетичного виховання; визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень, залучення наукових і творчих працівників до виконання державних та міжнародних програм розвитку художньої культури; вивчення та узагальнення наукового і творчого досвіду діячів вітчизняної та світової культури, популяризація наукових знань і творчих здобутків національного мистецтва на світовому рівні.

Для досягнення зазначених цілей НАМ України щорічно здійснюється низка програмних дій – провадяться загальнонаціональні дебати, виставки, публічні обговорення, семінари, конференції, наукові дослідження, які сприяють підвищенню ролі культури в українському суспільстві. Згідно Концепції розвитку НАМ України на 2017–2021 роки, в Академії реалізуються творчі процеси в галузі образотворчого, музичного та театрального мистецтва, кіномистецтва, синтезу пластичних мистецтв, естетики і культурології, теорії та історії мистецтв, здійснюються фундаментальні наукові дослідження в усіх галузях мистецтва.

На сьогодні в структурі НАМ України є шість відділень: образотворчого, музичного та театрального мистецтв, кіномистецтва, теорії та історії мистецтв, синтезу пластичних мистецтв, секція естетики та культурології (у складі відділення синтезу пластичних мистецтв). У складі апарату Президії діє науково-організаційне управління, що об’єднує відділи: науково-координаційної діяльності та інформації, мистецької науки і освіти, міжнародних наукових зв’язків. Також до структури Академії входять фінансово-економічний відділ, відділ бухгалтерського обліку та звітності, протокольний та загальний відділ, відділ кадрів, відділ технічної експлуатації та матеріального забезпечення.

До відання Академії віднесено дві наукові установи: Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України (утворений Розпорядженням КМУ № 578-р від 13.12.2001р.) та Інститут культурології НАМ України (утворений Розпорядженням КМУ № 357-р від 30.05.2007р.). Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України (далі ІПСМ НАМ України) має відділи: теорії та історії культури; естетики; методології мистецької критики; кураторсько-виставкової діяльності та культурних обмінів; культурних стратегій, ініціатив і технологій; візуальних практик; мистецтва новітніх технологій; театрознавства; дизайну й архітектури. 2010 року в ІПСМ НАМ України було відкрито аспірантуру з підготовки кандидатів мистецтвознавства. В ІПСМ НАМ України діє спеціалізована вчена рада К 26.460.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. В Інституті культурології НАМ України фундаментальні наукові дослідження здійснюють вчені відділів: науково-творчих досліджень з теорії та історії культури; світової культури і міжнародних культурних зв’язків; етнокультурології та культурної антропології; музеєзнавства та пам’яткознавства; соціологічних досліджень та аналізу проблем української культури; науково-творчих розробок, редагування та видання друкованої продукції. Також в науковому процесі задіяні лабораторія культурних практик та експериментальна лабораторія з питань реалізації досліджень культурології. Наукові установи, що віднесені до відання НАМ України, досліджують питання візуалізації сучасного культурного простору, використання нових медіа у виробництві та трансляції художньої культури сучасного суспільства, окремі аспекти морфології культури як міждисциплінарної проблеми. Крім цього, розроблено базові положення концепції та практики українського мультикультуралізму, започатковано вивчення інституційних та самоорганізаційних засад культуротворення в Україні. Розглядаються проблеми художньої культури України в сучасній ринковій реальності, аналізуються нагальні аспекти розкриття соціокультурного потенціалу традиційної дитячої субкультури України, становлення різних видів сучасного мистецтва, нових мистецьких технологій і матеріалів, сучасних проблем дослідження, охорони та реставрації культурної спадщини, мистецьких культурологічних студій тощо.

Найвищим органом самоврядування Академії є Загальні збори, в яких беруть участь дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти, почесні академіки, іноземні члени, керівники та представники наукових і творчих установ Академії. У період між сесіями Загальних зборів Академії керівництво роботою установи здійснює Президія. Активний розвиток інформаційно-освітніх процесів, зорієнтованих на культуру, духовні цінності, культурно-історичну спадщину, здобутки минулого, інноваційні підходи в подальшому розвитку – усе це стало одним із головних пріоритетів діяльності Президії НАМ України та її науково-мистецьких установ. Тому важливою подією в житті Академії стало створення у 2015 році Західного регіонального науково-мистецького центру (м. Львів). Багато уваги Президією Академії приділяється питанням професійного розвитку й становлення висококваліфікованих майбутніх фахівців мистецтва, адже більшість членів Академії виконують педагогічну роботу у вищих навчальних закладах мистецької освіти в Україні, передаючи молоді свій талант, досвід і знання. Упродовж 20 років увагу суспільства на досягненнях молоді в галузі культури і мистецтва акцентує акція «Мистецтво молодих», започаткована НАМ України.

Всі члени НАМ України є видатними особистостями, які зробили вагомий науковий та мистецький внесок у сферу своєї діяльності й відмічені високими державними нагородами, з них – 7 Героїв України, 32 лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, 5 – лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 1 – лауреат Державної премії України в галузі архітектури; 5 – лауреатів Державної премії України імені Олександра Довженка; 28 народних художників України, 30 народних артистів України, 31 заслужений діяч мистецтв України. Також 23 члена Академії нагороджені орденом князя Ярослава Мудрого, 10 – орденом княгині Ольги, 48 – орденом «За заслуги» (з них 14 – повні кавалери ордену «За заслуги»). 7 членів Академії є почесними громадянами різних міст світу. Члени НАМ України мають вагомі напрацювання в науковій сфері – 36 з них є докторами і 13 – кандидатами наук; 67 – мають вчене звання професора, 9 – доцента. Серед членів академії – 25 іноземних членів та 19 почесних академіків.

У грудні 2016 року Національна академія мистецтв України відзначила 20-річчя від дня свого заснування. Академією пройдено значний шлях, здійснено численні наукові й мистецькі напрацювання, але ще більші завдання і звершення – попереду.

Основними завданнями НАМ України є:

 • визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень, залучення наукових і творчих працівників до виконання державних та міжнародних програм розвитку художньої культури;
 • проведення фундаментальних науково-теоретичних досліджень з питань художньої творчості, історії і теорії українського мистецтва, художньої критики, мистецької освіти та естетичного виховання;
 • проведення виставкових тв інших презентаційних заходів;
 • вивчення та узагальнення наукового і творчого досвіду діячів вітчизняної та світової художньої культури, популяризація наукових знань і творчих здобутків світового та національного мистецтва;
 • інтеграція і координація академічної та галузевих мистецтвознавчих наук з метою розроблення пропозицій щодо формування державної політики у відповідній сфері;
 • пошук ефективних шляхів відродження і збагачення національних традицій у художній культурі, сприяння розвиткові мистецьких шкіл та різноманітних творчих напрямів;
 • налагодження співпраці з відповідними органами державної влади з питань захисту авторських прав;
 • розвиток наукового і культурного співробітництва з іноземними ученими та митцями, а також представниками української діаспори;
 • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в галузі культури і мистецтва та їх атестація;
 • сприяння розвиткові творчої діяльності митців та науковців, зокрема у створенні високохудожніх творів і підготовці мистецтвознавчих праць, підвищенні кваліфікації працівників мистецтв, науковців і викладачів художніх мистецьких навчальних закладів;
 • надання консультаційної науково-методичної допомоги мистецьким закладам, підприємствам, установам та організаціям у виконанні державних програм розвитку художньої культури;
 • участь у розробленні пропозицій і рекомендацій щодо розв’язання проблем розвитку мистецтвознавчих наук, художньої культури та мистецької освіти;
 • сприяння науковій і мистецькій творчості молоді в галузі художньої культури;
 • сприяння соціальному і правовому захисту членів НАМ України, їх інтелектуальної власності, надання підтримки в реалізації наукових і творчих проектів.

Academy_booklet_2

 

 

 

Новини
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
Instagram